INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Pred začiatkom investičnej stavebnej činnosti je nevyhnutné mať dôkladne zmapované možné riziká alebo obmedzenia, technickú a ekonomickú náročnosť stavebného diela a potrebné povolenia.

Vybavíme za Vás vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí potrebných pre povolenie stavby v územnom alebo stavebnom konaní, kolaudáciu prípadne iné povolenia potrebné pre realizovanie stavebného diela alebo jeho zmien.

KONTROLY

Pred začiatkom investičnej činnosti kúpy pozemku, nehnuteľnosti, alebo prestavby existujúcej nehnuteľnosti odporúčame vykonanie kontroly možných rizík z hľadiska realizovateľnosti stavebného zámeru. 

KONTROLA RIZÍK PRED KÚPOU POZEMKU

Kontrola možných rizík a obmedzení pozemku z hľadiska možnosti výstavby stavebného zámeru. 

 

Pred samotnou kúpou pozemku odporúčame skontrolovanie možností realizovateľnosti stavebného zámeru z hľadiska využiteľnosti pozemku pre daný účel, obmedzení ochrannými pásmami, prípadne inými obmedzujúcimi vplyvmi na stavebný zámer.

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU

Kontrola technické stavu stavebného objektu pred kúpou, počas užívania alebo pred návrhom prestavby. 

 

Pred kúpou, počas užívania, alebo pred prestavbou nehnuteľnosti odporúčame vykonanie kontroly technického stavu objektu pre posúdenie vzniknutých porúch a návrh ich najoptimálnejšieho odstránenie.

KONTROLA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Kontrola projektovej dokumentácie z hľadiska kompletnosti, správnosti, ceny a obsahu pre splnenie požiadaviek potrebných pre povolenie stavby. 

 

Odporúčame pred samotným začiatkom povoľovacích procesov nechať si skontrolovať projektovú dokumentáciu, či spĺňa požiadavky územného plánu, STN, zákonov a vyhlášok vďaka čomu ušetríte množstvo času pri dodatočnej úprave projektovej dokumentácie.

POVOLENIA

Pred začiatok stavebnej činnosti je potrebné mať povolenie od stavebného úradu. Na základe rozsahu stavebných prác navrhne správny postup, pre ktorý vybavíme príslušné povolenie.

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Stavebné úpravy, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie a ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob využívania stavby a nemajú vplyv na požiarnu bezpečnosť stavby.

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Drobné stavby sú prízemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m, podzemné stavby so zastavanou plochou do 25 m2 a hĺbkou 3 m, ploty, prípojky inžinierskych sietí, reklamné stavby s informačnou plochou do 3 m2.

ÚZEMNÉ ROZHODNOTIE

Stavby, ktoré nespĺňajú definíciu jednoduchej stavby, alebo ak  pre ich umiestnenie nie sú jednoznačne splnené požiadavky vzhľadom na pomery v území je možné stavbu povoliť len na základe územného rozhodnutia.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebné povolenie sa vyžaduje na všetky novostavby alebo zmeny existujúcich stavieb ich prístavbami, nadstavbami alebo prestavbami a stavebnými úpravami.

ZMENA ÚČELU VYUŽITIA

Zmena účelu využívania stavby alebo jej časti, ktoré by mohli ohroziť život, zdravie ľudí alebo životné prostredie si vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene užívania stavby v stavebnom konaní, po dokončení povolí užívanie stavby alebo jej časti na základe kolaudačného rozhodnutia.

KOLAUDÁCIA

Dokončenú stavbu, alebo jej časti spôsobilé na samostatné užívanie, prípadne časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce na základe stavebného povolenia je možné užívať len za základe kolaudačného rozhodnutia.

Ozvite sa nám a my vám radi pomôžeme