Súdne znalectvo

Súdnym znalectvom v odbore stavebníctvo sa skúmajú odchýlky od požadovaného stavu v projektovej, alebo porealizačnej fáze, ktoré majú za následok nefunkčnosť alebo poruchu stavebného diela. Znalecké analýzy sa vykonávajú aplikáciou súboru technických noriem, právnych predpisov, praktických vedomostí a skúseností pri dokazovaní možných príčin vzniku nežiadúceho stavu.

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je posudzovanie vstupných informácií z projektovej dokumentácie, aktuálneho stavu stavebného objektu z hľadiska vzniknutých porúch ako výsledku degradácie materiálov, alebo nesprávneho návrhu, či realizácie stavebných prác.

Výsledkom analýzy je návrh nevyhnutného rozsahu projektovej dokumentácie zameranej na odstránenie týchto porúch, ktorá slúži pre ďalšie spracovanie projektovej dokumentácie opravy, alebo prestavby stavebného objektu podľa nových požiadaviek investora.

Poruchy stavieb sú nežiaduce anomálie, chyby alebo poškodenia v štruktúre alebo funkcii budovy. Môžu  byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane chýb v návrhu, zlého materiálu, chyby výstavby, vplyvov životného prostredia, zanedbania údržby. 

Tepelné a hydroizolačné poruchy

Majú za následok vznik tepelných mostov, alebo vnikanie vlhkosti do konštrukcie, ktoré vedú k vzniku plesní a poškodeniu stavebných konštrukcií.

Konštrukčné poruchy a zlá kvalita materiálov

Poruchy konštrukcie spôsobené nesprávnou realizáciou, alebo použitím nekvalitných materiálov vedú k postupnému porušeniu nosných a nenosných častí stavebných objektov, ktoré môžu viesť až k havaríjnemu stavu. 

Problémy so zariadeniami a inštaláciami

Chyby v elektrických, vodoinštalatérskych alebo iných inštaláciách môžu spôsobiť poruchy alebo bezpečnostné riziká.

Pôsobenie životného prostredia

Extrémne poveternostné podmienky, ako sú záplavy, hurikány alebo zemetrasenia, môžu spôsobiť vážne poškodenie budovy.

Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, poruchy stavieb, kvalitu vykonaných stavebných prác, technickú deliteľnosť stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a zmeny spoluvlastníckych podielov bytových, nebytových priestorov a pozemkov.

Technický stav objektu

Posudzovanie technického stavu existujúcich stavebných konštrukcií z hľadiska hodnotenia vzniknutých porúch a škôd, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú klimatické podmienky, nesprávne realizované stavebné práce, alebo prírodné katastrofy.

Súlad stavebných prác s predpismi a projektovou dokumentáciou

Zabezpečenie súladu predpisov a projektovej dokumentácie je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie kvalitných, bezpečných a legálne vykonaných stavebných prác. Nesúlad právnych predpisov, projektovej dokumentácie s realizovanými stavebnými prácami za následok vznik škôd na stavebnom diele.

Spoluvlastnícke podiely

Úprava spoluvlastníckych podielov umožňuje vlastníkom nehnuteľnosti efektívne využívať, riadiť spoločnú nehnuteľnosť a zdieľať záväzky. Vlastníkovi poskytujú práva na konkrétnu časť nehnuteľnosti v súlade s jeho podielom.

Deliteľnosť stavby

Deliteľnosť stavby je možnosť rozdelenia celej budovy alebo jej časti na samostatné, technicky a užívateľsky sebestačné časti. Deliteľnosť bytových, kancelárskych alebo iných priestorov umožňuje samostatné vlastnícke podiely budovy, ktoré sú dôležité pri majetkovom vysporiadaní, predaji alebo prenájme nehnuteľnosti.

Posudzovanie je zamerané na obsah, úplnosť, dodržanie príslušných stavebných predpisov, technických noriem alebo iných špecifikácií a ceny projektovej dokumentácie a inžinierskych činností pre projektovú dokumentáciu v stavebníctve.

Technické posudzovanie

Technické posudzovanie poskytuje posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska dodržania príslušných stavebných predpisov, technických noriem alebo iných špecifikácií.

Finančné hodnotenie

Finančné hodnotenie ceny projektovej dokumentácie a inžinierskych činností vyhodnocuje náklady na obstaranie projektovej dokumentácie a inžinierskych činností z pohľadu plánovania rozpočtu stavebného projektu, ako posúdenie hodnoty pri predaji projektu, prípadne v spore o dodržaní požadovanej kvality a výsledného diela.

Chyby v návrhu

Nesprávne navrhnutý projekt, ktorý nerešpektuje technologické predpisy a normy môže viesť k širokej škále porúch.

Ozvite sa nám a my vám radi pomôžeme