Novostavba alebo rekonštrukcia si vyžaduje osobitný prístup a nezaobíde sa bez dôkladnej analýzy, projekčnej prípravy a inžinierskej činnosti. 

Poskytujeme komplexné služby dodania všetkých stupňov projektovej dokumentácie od architektonického návrhu až po realizačný projekt. Spájame zadanie projektu s najlepšími nápadmi s ohľadom na technické, normové a zákonné požiadavky. Výsledkom je ekonomicky a technicky realizovateľný návrh pre bezproblémové vydanie povolení a realizovateľnosť stavebného diela. 

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Umiestnenie novej stavby, alebo zmena existujúcej si v procese povoľovania môže vyžadovať aj projektovú dokumentáciu pre územného rozhodnutie. 

Stavebné objekty,  ktoré nespĺňajú kategóriu jednoduchých stavieb, napríklad rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami, občianska stavba, alebo objekt navrhovaný v území, kde nie je spracovaný územný plán zóny si vyžadujú projekt pre územné rozhodnutie, zjednodušenú projektovú dokumentáciu, ktorá vypovedá o základnej prevádzke a funkciách budúceho objektu, jeho súlad s územným plánom a začlenenie do navrhovaného územia. 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Nevyhnutnou súčasťou pre povolenie stavby alebo jej zmeny je projekt pre stavebné povolenie.

Kompletnú projektová dokumentácia potrebná pre získanie stavebného povolenia, ktorá obsahuje stavebno-technické a statické riešenie, technické vybavenie budúceho objektu v pasívnom energetickom štandarde A0. Projekt je spracovaný s ohľadom na ekonomickú a technickú optimalizáciu pre šetrenie nákladov spojených s realizáciou a prevádzkou stavebného diela. 

REALIZAČNÝ PROJEKT

Realizačný projekt je návod na realizáciu stavebného diela, vďaka ktorému výstavba prebieha jednoduchšie. 

Podrobná dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorá je spracovaná vrátane všetkých špecifických detailov v spolupráci s renomovanými odbornými spoločnosťami. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj podrobný výkaz výmer a predbežná kalkulácia realizácie stavby. 

AKUSTIKA

Nežiadúci hluk alebo požadovanú kvalitu zvuku je vhodné riešiť ešte v projektovej príprave, čím sa dosiahne požadovaným parametrom bez nutnosti dodatočných stavebných úprav. 

Navrhneme riešenia pre zníženie pôsobenia hluku z technických zariadení, inštalácií alebo prestupom hluku stavebnými konštrukciami stien, stropov, alebo podláh do vnútorného alebo okolitého prostredia. Riešením priestorovej akustiky dosiahneme priestor s dokonalou akustikou pre najlepší zážitok z hudby.

AUTORSKO-TECHNICKÝ DOZOR PRI REALIZÁCII STAVBY

Pre správnosť realizácie stavebného diela je dôležité, aby sa tohto procesu zúčastňoval projektant v rámci autorsko-technického dozoru. 

Zabezpečením autorsko-technického dozoru počas realizácie stavby dohliadame na dodržiavanie správnosti realizácie stavebného diela v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň pre splnenie technických predpisov a noriem.

Ozvite sa nám a my vám radi pomôžeme